ಪ್ರೀತಿ ಹಳೆಯದಾ?

ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾ ಅಡುಗೆ
ಇಂದು ಹಳೆಯದು
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಾ ದಾರಿ
ಇಂದು ಹಳೆಯದು
ನಿನ್ನೆ ಓದಿದಾ ಕವನ
ಇಂದು ಹಳೆಯದು
ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾ ಪ್ರೀತಿ
ಇಂದು ಹಳೆಯದಾ?

Related Articles