ಅಪ್ಪ

ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಪ್ಪ
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡು ಬಾರೋ ಅಪ್ಪ
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ
ನೀನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋ ಅಪ್ಪ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ ಆಟವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋ ಅಪ್ಪ
ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಆಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರುವೇನಪ್ಪ
ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಬೇಗ ಬಂದು ಓದುವೆನಪ್ಪ
ಓದಿ ಬರೆದು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗುವೆನಪ್ಪ
ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮೇಷ್ಟರಾಗಿ ನಲಿಯುವೆನಪ್ಪ
ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಪ್ಪ
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡು ಬಾರೋ ಅಪ್ಪ

Related Articles