ನನ್ನ ತಾಯಿ

ಹೊತ್ತವಳು ಹೆತ್ತವಳು ಬೆಳೆಸಿದವಳವಳು
ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸಿದವಳವಳು
ಕಥೆ ಹೇಳಿ ನೀತಿಯನು ತಿಳಿಸಿದವಳವಳು
ಸರಿ ದಾರಿಯ ತೋರಿ ನೆಡೆಸಿದವಳವಳು
ಮನುಜರೆಲ್ಲರೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವಳು

Related Articles