ನೆನಪು

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡದ ಆ ಬರಡು ದಿನಗಳಲಿ
ನಿನ್ನ ಮೊಗತೊರದ ಆ ಬರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲಿ
ನಿನ್ನ ದನಿತಾರದ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಗುರಿಗೆ ನೀರಾಗಿರುವುದೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪು

Related Articles