ಮೌನಗಾನ

ಮಾತು ಬರುವ ಮೂಕನಾದೆ
ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನವ ಕಳೆದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರೆಲ್ಲ ನೀವು?

ಮೌನ ಮನವ ಚುಚ್ಚುತಿಹುದು
ನಗುವೂ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತಿಹುದು
ಎಂದು ಬರುವಿರೆಲ್ಲ ನೀವು?

Related Articles