ಸುಗ್ಗಿಯ ಹುಗ್ಗಿ

ಅಕ್ಕಿ-ಬೇಳೆ ಕಾಯಿ-ಹಾಲು
ಬೆಲ್ಲ-ನೀರು ಕುದಿಸಿ-ಬೆರೆಸಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡ೦ಬಿ-ಬಾದಾಮಿ
ಎಲ್ಲ ಹುರಿದು ಬೆರೆಸಿ ನೋಡು
ಹಿಗ್ಗಿ ತಿನುವ ಹುಗ್ಗಿ ನೋಡು