ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್

ಸೈಟು-ಮನೆ, ಬ್ಯಾಂಕು-ಲೋನು
ಕಾಗದ-ಪತ್ರ, ಕಾಯಿದೆ-ವಾಯಿದೆ
ನೌಕರಿ-ಚಾಕರಿ, ಕೂಲಿ-ಕಾಸು
ಮಿಡಲ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರ ಜೀವನವಾಯ್ತು