ನಾನು ನಾನೇ

ನೀ ಅರಸನ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ,
ನೀ ಅರಚಿ ಕೂಗಾಡಿದರೂ,
ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೆ!