ಜೀವ(ನ)

ಬಾನೆತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಿ ಮಿಸುಕಾಡದೆ ಕುಳಿತಿಹುದು
ಯಂತ್ರ, ಯಾಂತ್ರಿಕರ ನಡುವೆ ಜೀವ ಕಳೆಗುಂದಿಹುದು
ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿಯನರಸುತ ತಾ ಸುತ್ತಿ ಬಳಲಿಹುದು
ಕಾಂಚಾಣದ ನೆರಳಿನಲಿ ಜೀವಕಾಂತಿ ಮಸುಕಾಗಿಹುದು
ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದಡಿ ದುಡಿಯುತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಿಹುದು
ತಾನ್ ರಾಜ ದರ್ಬಾರಿನ ಮೂಲೆಯ ಕಸವಾಗಿಹುದು