ಜಾತಿ

ಅರಿವರಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ವರಿಲ್ಲ
ತಿಳಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ,
ಎ೦ದು ಬ೦ತು ಎ೦ತು ಬಂತು
ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಲಿ?

ದಿಟ್ಟ ಮನದಿ ಜಾತಿ ದಾಟಿ
ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದ ಕಂಡರವರು,
ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಪ೦ಜು ಉರಿಸಿ
ಮನೆಯನೇಕೆ ಸುಡುವರಿವರು?

ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇರದ
ಜಾತಿ ಮನುಜಗೇತಕೆ?
ಜಾತಿ ಮೀರಿದಾತ ತಾನೇ
ದಾತ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗೂ?