ಗುರು

ಇರಬೇಕೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕು
ಗುರುವೆಂದೊಬ್ಬನು ಇರಬೇಕು
ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುತ ದಾರಿಯ ತೋರುತ
ಮುಂದಕೆ ದೂಡುತಲಿರಬೇಕು