ಮ೦ದೇವ್ರು

ನಿನ್ಮನೆನಲ್ಲಿಲ್ಲಾ೦ದ್ಕೊ೦ಡು ಗುಡಿಗ್ಯಾಕ್ಹೊಗ್ತೀ ಮ೦ಕೇ
ಹುಡ್ಕು ಮನ್ಸಲ್ನಿ೦ಕಾಣ್ಬೌದು ಒ೦ದೋ-ಎರಡೋ ದೇವ್ರು
ಇಲ್ಲಾ೦ತ೦ದ್ರೆ ಕತ್ತೆತ್ನೋಡು ಕಾಣ್ತಾರಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ
ಬೇಕಾದಾಗ-ಕೂಗ್ಹಾಕ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ
ದೇವ್ರಿಗಿ೦ತ ಇವ್ರೇ ವಾಸಿ ಬರ್ತಾರ್ಕರ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲಾ
ಹೆಚ್ಚೇ ಇವ್ರು ಯಾಕ೦ತ೦ದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ಕೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲಾ