ಬೆಳಕಿನ ಸಾಲ

ನಡುರಾತ್ರಿಯಲಿ ಪಡೆದ
ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಲವ
ತೀರಿಸುವುದಾದರು ಎಂತು?

Related Articles