ನಾನೇ?

ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ಜೋಕೆ ಎ೦ದವಳು ಅಮ್ಮ
ಹೆದರಬೇಡ ನೀ ನಡೆ
ಮು೦ದೆ ಎ೦ದದ್ದು ಅಪ್ಪ