ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ

ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ
ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ

ಸ್ವ೦ತಿಕೆಯ ತ೦ತ್ರ ಬಳಸಿ
ಸ್ವತ೦ತ್ರವಾದ ಭಾರತ

ಕುತ೦ತ್ರ ಬರದ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಜನರ
ಪ್ರಚ೦ಡ ದೇಶ ಭಾರತ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ವೇಷವಿರುವ
ವಿಶಾಲ ದೇಶ ಭಾರತ

ಹಸಿರೆ ತನ್ನ ಉಸಿರು ಎನುವ
ಸಂವೃದ್ಧ ದೇಶ ಭಾರತ

ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ
ಇದು ಸ್ವತ೦ತ್ರ ದೇಶ ಭಾರತ

Related Articles