ಕಿಚ್ಚು

ನಡುರಾತ್ರಿಯ ಹಿಮದಲ್ಲಿ
ಮೈ ನಡುಗುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕೊರೆಯುವ ತ೦ಗಾಳಿಯಲಿ
ಕಿಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಲು ನಿನ್ನ ನೆನಪೊಂದೇ ಸಾಕು