ಕಡ

ಮನಸಿನ೦ಗಳದಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ,
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲು,
ಓ ಚ೦ದ್ರಮನೇ,
ಗುರಿಸೇರಬೇಕು
ಬೆಳದಿಂಗಳಿಷ್ಟು ಕಡ ಕೊಡುವೆಯಾ?

Related Articles